Inschrijving: Inschrijven kan fysiek bij Fysiotherapie Oort. Na ondertekening van de deelnemersovereenkomst is de inschrijving definitief.  

Betaling en incasso: Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk Fysiotherapie Oort om doorlopend incasso-opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fysiotherapie Oort. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van Fysiotherapie Oort en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald; U dient zelf te zorgen voor een probleemloze betaling; Indien Fysiotherapie Oort twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden; De kosten hiervan komen voor uw rekening; Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her-berekend op basis van een lidmaatschap met de termijn van 12 maanden. 

Huisregels: Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van Fysiotherapie Oort. 
De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden; Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten; Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten; Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapsband mee te nemen; Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Fysiotherapie Oort; Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten; Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers; Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht en zijn te verkrijgen bij Fysiotherapie Oort; Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; Ongewenste en/of gewenste intimiteiten Fysiotherapie Oort worden niet getolereerd en; indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie; Bij het niet naleven van de huisregels behoudt Fysiotherapie Oort zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.  

Gebruik persoonlijk lidmaatschap en lidmaatschapsband: Om toegang te krijgen en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van Fysiotherapie Oort ontvang je een persoonlijke lidmaatschapsband; Let op, deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden; Fysiotherapie Oort zal bij misbruik van de persoonlijke lidmaatschapsband de schade verhalen op de eigenaar van het lidmaatschap waar de band aan gekoppeld is; De lidmaatschapsband dient u bij elk bezoek aan Fysiotherapie Oort mee te nemen; Bij diefstal of verlies van uw lidmaatschapsband neemt u direct contact op met Fysiotherapie Oort; Bij diefstal of verlies kunt u een nieuwe lidmaatschapsband aanschaffen twv 20,- euro. 

Lidmaatschap beëindigen: Opzeggen kan na de contractueel afgesproken termijn per maand met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan persoonlijk bij Fysiotherapie Oort. Na opzegging zal Fysiotherapie Oort de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren; Het Fysiotherapie Oort lidmaatschap kunt u alleen pauzeren met een geldige doktersverklaring voor een maximale termijn van drie maanden, wanneer het een lichte blessure betreft kunt u de Fysiotherapie Oort Coaches vragen om een goed alternatief.  

Eigen risico: Fysiotherapie Oort is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van Fysiotherapie Oort; Fysiotherapie Oort kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld; U traint op eigen risico. 

Openingstijden en prijzen: Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Fysiotherapie Oort behoudt zich het recht om tarieven te indexeren/ wijzigen met een maximum van 7% per jaargang. 

Privacyverklaring AVG: De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fysiotherapie Oort gebruikt; Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent; Onze Privacy Verklaring is te vinden op onze website: www.fysio-oort.nl